الان که فکر میکنم میبینم که چه کار سختی رو شروع کردم!

نوشتن مطالب عَمَلیِ فرهنگی ( کارهای فرهنگی ای که اولا بشه انجام داد و ثانیا در یه حدی جواب مطلوب رو بگیریم) ، که تقریبا آینده ای مبهم داره برام و اصلا معلوم نیست تهش موفق میشم یا نه و الانشم دقیق نمیدونم باید چجوری شروع کنم، البته این مختص من نیست، تقریبا هیچکس نمیدونه تو کشور باید چیکار کنه!

همیشه ایراد گرفتن و انتقاد راحت بوده و عمل کردن و ایده دادن برای کار، سخت و طاقت فرسا!

علی ای حال، با توکل و اتکا به خدا باقدرت خواهم نوشت...